Geneza powstania

W dniu 21 kwietnia 1998 roku Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Zielonej Górze, dokonała nieodpłatnego przeniesienia na rzecz Politechniki Zielonogórskiej własności nieruchomości rolnych we wsi Nowy Kisielin, Jany oraz Przytok. Wraz z zabudowaniami o łącznej powierzchni 389,55 ha tereny te zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych Uczelni – utworzenie Zakładu Doświadczalnego stanowiącego bazę kształcenia studentów o specjalności mechanizacja, organizacja i marketing w rolnictwie. Ponieważ nowa specjalność nie cieszyła się dużym zainteresowaniem studentów, po trzech lata funkcjonowania została zamknięta. W 2004 roku Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, a co za tym idzie przyjęła wysoki priorytet odnośnie budowy innowacyjnej gospodarki. Uwzględniając ten fakt oraz zapisane wytyczne w Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji (LRSI) z 2005 roku i jej późniejszych aktualizacjach, dotyczące sektora wysokich technologii, władze Uniwersytetu Zielonogórskiego w porozumieniu z władzami regionu i przedstawicielami przemysłu podjęły decyzje o potrzebie utworzenia Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

25 lipca 2007r. Uniwersytet Zielonogórski wspólnie z Miastem Zielona Góra i Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego złożył wniosek do Ministerstwa o utworzenie Regionalnego Parku Specjalnej Strefy Ekonomicznej – jako podstrefy Kostrzyńsko -Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (K-S SSE). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r., Dz. U z 2008 r. Nr 3 poz.6, rozszerzyło obszar K-S SSE o tereny w Nowym Kisielinie.

1 kwietnia 2009r. (uchwała Nr 171/1163/09 Zarządu Województwa Lubuskiego) miało miejsce rozszerzenie Indykatywnego Planu Inwestycyjnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego o Projekty:

  • Park Naukowo Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego,
  • Budowa obwodnicy m. Nowy Kisielin oraz Stary Kisielin,
  • Uzbrojenie Lubuskiego Parku Przemysłowo –Technologicznego,

22 czerwca 2009 r. Rada Gminy Zielona Góra podjęła Uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielona Góra.

W dniu 14.05.2010 r nastąpiło uroczyste podpisanie umowy powołującej Spółkę z o.o. „Lubuski Park Przemysłowo – Technologiczny”. Głównymi udziałowcami w spółce zostali: Miasto Zielona Góra, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Uniwersytet Zielonogórski, Gmina Zielona Góra i Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Zgromadzenie wspólników spółki podczas uroczystego podpisania umowy, wybrało również trzyosobową radę nadzorczą, którą tworzą osoby delegowane przez: Miasto Zielona Góra, Województwo Lubuskie i Uniwersytet Zielonogórski.

Rada Nadzorcza w miesiącu czerwcu br. ogłosiła konkurs na stanowisko Prezesa Spółki. W konkursie wyłoniony został Arkadiusz Kowalewski, który funkcje pełni od 02.08.2010r.

Dnia 25 sierpnia 2010r. Gmina Zielona Góra uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu parku, który uprawomocnił się z dniem 31 października 2010r..

W czerwcu 2011 roku, po ustaleniu operatów szacunkowych oraz uzyskaniu pozwolenia od Ministra Skarbu, Uniwersytet Zielonogórski sprzedał miastu Zielonej Górze około 70 ha.

W październiku 2011 roku, Rada Ministrów oficjlnie przychyliła się do wniosku o rozszerzenie spacjalnej strefy ekonomicznej znajdującej się w Nowym Kisielinie.  Obecnie tereny objęte specjalną strefą ekonomiczną stanowią 123 ha.

W styczniu 2012 roku zakończy procedura wyłonienia pierwszych przedsiębiorców, którzy rozpoczną działalność w Lubuskim Parku Przemysłowo-Technologicznym.