LPPT Sp. z o.o.

Głównym założeniem spółki jest wspieranie innowacyjności regionu i rozwoju gospodarczego poprzez tworzenie miejsc pracy oraz powiązanie gospodarki z edukacją.

Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny ma być miejscem, które przyciągnie inwestorów branży high-tech, miejscem, gdzie nauka spotka się z biznesem, gdzie przepływają innowacje i technologie, poza tym ma stać się wyznacznikiem rozwoju miasta i regionu.

Założenia mają być realizowane poprzez pozyskiwanie nowych inwestorów, przedsiębiorców, realizację projektów unijnych oraz badania naukowe.

Ponadto planowane jest powstanie bazy materialnej, infrastrukturalnej, ekonomiczne, która posłuży do zakładania, rozwoju i wspierania innowacyjnych przedsiębiorstw.

Głównymi udziałowcami w spółce zostali: Miasto Zielona Góra, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Uniwersytet Zielonogórski, Gmina Zielona Góra i Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

W ramach celów Spółki, określonych w paragrafie 4, przedmiot działalności Spółki obejmuje:

 1. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
 2. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
 3. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31. Z),
 4. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
 5. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
 6. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
 7. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
 8. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
 9. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
 10. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
 11. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
 12. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
 13. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
 14. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
 15. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
 16. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
 17. Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),
 18. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
 19. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
 20. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
 21. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
 22. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),
 23. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
 24. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
 25. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
 26. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z)
 27. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
 28. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
 29. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
 30. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
 31. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),
 32. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),
 33. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
 34. Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),
 35. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),
 36. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z),
 37. Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z),
 38. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z),
 39. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z)
 40. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z).
 41. W zakresie działalności wymagającej uzyskania koncesji lub zezwolenia Spółka podejmie działalność po ich uzyskaniu.