Cel utworzenia

Lubuski Parku Przemysłowo – Technologiczny składa się z dwóch kompleksów: Parku Naukowo – Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Parku Przemysłowego w całości objętego statusem specjalnej strefy ekonomicznej.

Realizacja idei Parku Naukowo-Technologicznego umożliwi transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji z obszaru nauki do gospodarki, a także wpłynie pozytywnie na wiele dziedzin życia. Projekt powstanie w ramach współpracy stron w zakresie tworzenia pomostu między nauką a przemysłem, rozwoju infrastruktury sfery B+R oraz wspierania innowacji i szeroko rozumianej przedsiębiorczości.

Tereny Parku Przemysłowego planuje się z przeznaczeniem pod inwestycje produkcyjne, składy i magazyny, zabudowę usługową.

Teren pod wspomniane inwestycje jest szczególnie atrakcyjny, ze względu na przygraniczny charakter całego regionu, a także korzystne położenie komunikacyjne zapewniające modernizację i rozwój magistralnych (międzynarodowych) i krajowych połączeń drogowych i kolejowych w układzie wschód – zachód i północ – południe oraz dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna wewnątrz Regionu.

Utworzenie Lubuskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego wpłynie pozytywnie na wiele dziedzin życia:

 1. Usługi:
  • rozwój usług projektowych, doradczych,
  • rozbudowa bazy hotelowej i gastronomicznej oraz modernizacja już istniejącej,
  • rozwój usług bankowych, funduszy poręczeniowych i pożyczkowych – powstawanie nowych przedsiębiorstw,
  • wzrost usług transportowych.
 2. Infrastruktura:
  • wybudowanie nowej drogi łączącej S-3 (węzeł Racula) z drogą wojewódzką za miejscowością Nowy Kisielin, pozwoli na znaczne zmniejszenie ruchu na wąskiej i krętej ul. Odrzańskiej stanowiącej fragment drogi wojewódzkiej nr 282 przebiegającej przez Nowy Kisielin. Stanie się ona obwodnicą Starego i Nowego Kisielina skracającą także dojazd do miejsc wypoczynku nad jeziorami w Droszkowie i Zaborze oraz do planowanego nowego mostu przez Odrę w Milsku,
  • wzrost inwestycji związanych z budową wewnętrznego układu komunikacyjnego i urządzeń infrastruktury (wodociągów, kanalizacji, sieć energetyczna, sieć gazowa),
  • podniesienie atrakcyjności terenu związanego ze wzrostem inwestycji drogowych na terenach przyległych do obszaru Lubuskiego Parku Przemysłowego.
 3. Budownictwo:
  • znaczący udział miejscowych firm budowlanych jako wykonawców i podwykonawców związanych z budową w strefie,
  • powstanie nowych firm budowlanych,
  • wzrost wielkości sprzedaży i powstanie nowych hurtowni materiałów budowlanych,
  • wzrost zatrudnienia sezonowego, szczególnie osób z pobliskich miejscowości.

Dla miasta Zielona Góra, Lubuskiego Trójmiasta i Regionu:

 • promocja – parki przemysłowe i specjalne strefy ekonomiczne są instytucjami dobrze znanymi na świecie, oznaczają zwykle wysoki standard otoczenia i możliwości szybkiego rozwoju regionu, w którym się znajdują,
 • szybki rozwój przedsiębiorczości w zaawansowanych technologiach,
 • rozwój infrastruktury biznesu, bankowość inwestycyjna, fundusze typu venture capital, konsulting, itd.;
 • zatrzymanie najzdolniejszej młodzieży w regionie lubuskim,
 • nowe miejsca pracy wymagające wysokich kwalifikacji,
 • przyciąganie inwestorów polskich i zagranicznych,
 • powstanie części miejscowości o wyróżniającej się architekturze i funkcjach, obszaru aktywności do późnych godzin nocnych,
 • synergiczny efekt wpływu na sąsiednie obszary i w efekcie wyższe łączne wpływy z podatków; niż w przypadku jakichkolwiek innych przedsięwzięć na tym samym terenie,
 • stymulowanie rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii,
 • rozwój przedsiębiorczości, podniesienie poziomu technologicznego przedsiębiorstw i ich innowacyjności,
 • wzrost liczby firm współpracujących z podmiotami sektora B+R,
 • wzrost liczby firm realizujących współpracę międzynarodową.

Lubuski Park Przemysłowo – Technologiczny ma być miejscem o charakterze ponadregionalnym, gdzie nauka spotyka się z nowoczesnym przemysłem, w tym głównie małymi i średnimi firmami, ale także z firmami wiodącymi w swoich dziedzinach. Ma być także bazą do rozwoju firm regionów lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz do współpracy zainteresowanych polskich firm z firmami ze współpracujących landów niemieckich.