Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

(Rezolucja nr XLVI/373/10 Rada Miejska Zielona Góra, 25 Sierpnia 2010).

„Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1P / U -16P / U ustala się w następujących miejscowościach:

  • Podstawowe - instalacja produkcji i usług,
  • uzupełniające - zieleń, sprzętu telekomunikacyjnego i urządzeń towarzyszących.

Stosuje się:

  • Maksymalna powierzchnia zabudowy - 75% ziemi;
  • Minimalnej powierzchni biologicznie czynnej - 10% ziemi;
  • Maksymalna wysokość zabudowy od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu 25 metrów. ”

Ściągnij plan (PDF 2,24 mb).