Teren LPPT


Lubuski Parku Przemysłowo – Technologiczny składa się z dwóch kompleksów:

  • Parku Naukowo-Technologicznego UZ (41,01 ha),
  • Park Przemysłowy w całości objęty statusem specjalnej strefy ekonomicznej (126,8 ha).

Powierzchni całkowita Parku – 167,81 ha

Realizacja idei Parku Naukowo-Technologicznego umożliwi transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji z obszaru nauki do gospodarki, a także wpłynie pozytywnie na wiele dziedzin życia. Projekt powstanie w ramach współpracy stron w zakresie tworzenia pomostu między nauką a przemysłem, rozwoju infrastruktury sfery B+R oraz wspierania innowacji i szeroko rozumianej przedsiębiorczości.

Tereny Parku Przemysłowego w całości objętego specjalną strefą ekonomiczną planuje się z przeznaczeniem pod inwestycje produkcyjne, składy i magazyny, zabudowę usługową.

Teren pod wspomniane inwestycje jest szczególnie atrakcyjny, ze względu na przygraniczny charakter całego regionu, a także korzystne położenie komunikacyjne zapewniające modernizację i rozwój magistralnych (międzynarodowych) i krajowych połączeń drogowych i kolejowych w układzie wschód – zachód i północ – południe oraz dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna wewnątrz Regionu.